حل درس به درس کتاب کار زبان هفتم

تازه ترین انتشار یافته ها
پیغام مدیر
حل کتاب کار زبان هفتم; درس اول

حل کتاب کار زبان هفتم; درس اول

 

کتاب کار زبان هفتم دارای تمرین هایی است که به دانش آموزان کمک می کند مهارت نوشتاری و خوانداری خود را بسنجند. تمرینات درس اول کتاب کار زبان هفتم عمدتا به شناخت نام و نام خانوادگی از طریق خواندن کلمات اختصاص دارد.پشتیبانی